Säännöt


§ 1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Vuovde-, guolásteaddji- ja duottarsámit rs. / Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry. Kotipaikkana on Savukoski.

§ 2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia saamelaisten yhteistyöjärjestönä ja etujen valvojana. Järjestön tavoitteena on kerätä yhteen metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset sekä tukea että elvyttää heidän saamelaista identiteettiä, kulttuureja ja saamen kieliä.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaisten taloudellisia, oikeudellisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä ja aloitteita eri aloilla, sekä jakaa heistä tietoa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisillä areenoilla.
Yhdistys kunnioittaa YK:n yleissopimusta alkuperäiskansojen ihmisoikeuksista ja pyrkii myös samalla kasvattamaan sopimuksen merkitystä yhteiskunnassa. Sekä lisäämään sen merkitystä ja ymmärrystä päätöksissä, jotka koskevat saamelaisten etuja tai oikeuksia. Yhdistys painottaa saamelaisuuden olevan moninaista, jossa merkityksessä metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaisten kulttuurit ja kielet ja identiteetit on kulttuurien laajassa kirjossa otettava huomioon.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyössä saamelaisjärjestöjen kanssa Suomessa ja muissa maissa sekä ylläpitää yhteyksiä myös muihin kansanryhmiin ja niiden vastaaviin järjestöihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 • tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
 • järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, seminaareja, konferensseja ja muita tapahtumia
 • harjoittaa tiedotus- ja tutkimustoimintaa
 • järjestää saamelaisten yhteisiä tilaisuuksia
 • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa
 • voi olla yhteisöllisenä jäsenenä toisissa järjestöissä ja toimia kansainvälisellä järjestötasolla (Non-Governmental Organization).
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
 • hakee toimintatukea ja projektitukia
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

§ 3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö, jotka täyttävät jäsenyyden kriteerit, ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi hyväksytään henkilö, joka täyttää Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 169 artiklan 1 mukaiset alkuperäiskansan kriteerit, jotka ovat:
 1. Itseidentifikaatio (henkilö tuntee itsensä saamelaiseksi), ja
 2. polveutuminen saamelaisista, ja
 3. kulttuurinen yhteys saamelaisuuteen.
Polveutumisesta edellytetään kirjallinen näyttö, joka voi olla Oulun maakunta-arkiston antama kirjallinen todistus polveutumisesta, tai joka voi olla sukututkimus, tai maakirja- tai veroluettelomerkintä verolappalaisesta polveutumisesta. Jäsenyyttä haetaan joko sähköisellä tai paperisella hakulomakkeella. Hakulomakkeet ovat saatavilla yhdistyksen internet-sivuilla.
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi merkitään jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset tiedot. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä ne, jotka yhdistyksen hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy. Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin vahingoittaa yhdistyksen toimintaa, voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen.

§ 4. JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, rekisteröidyt yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksessa määräämät jäsenmaksut. Jäsen, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja jäsenmaksuja, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä.

Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille OP FI 31 540900 200 40586. Merkitse viestikenttään jäseneksi hakeutuvan nimi.

Vuoden 2014 jäsenmaksut yksityisille henkilöille ovat:
 • Varsinainen jäsen 10 €
 • Kannatusjäsen 15 €
 • Lapset alle 16- v. 5 €
Vuoden 2014 jäsenmaksut yhdistyksille ovat:
 • Yhteisöt ja yhdistykset 50 €

§ 5. HALLINTO
Yhdistystä ja sen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti:
1. Vaali tapahtuu vuosikokouksessa.
2. Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
3. Valituista varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallitus valitsee itse sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
4. Hallituksen jäsenten tulee olla pääosin eri paikkakunnilta.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla.

§ 6. TYÖRYHMÄT
Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden käsittelemistä varten työryhmän, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä ja tarpeen mukaan muita jäseniä. Hallitus voi asettaa joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan työryhmiä erityistehtäviä varten.

§ 7. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yhdessä.

§ 8. KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan ilmoittamalla siitä jäsenille kirjeitse, puhelimitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Sen lisäksi kokouskutsu voidaan julkaista hallituksen määräämässä sanomalehdessä viikkoa ennen kokousta. Jäsenten on ilmoitettava vuosikokouksessa käsiteltäviksi aiotut asiat kirjallisesti hallitukselle ennen kokousta.

§ 9. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
4. Käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajan lausunto.
5. Päätetään toimintakertomuksen ja tilien hyväksymisestä sekä hallitukselle
myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan
talousarvio.
7. Määrätään jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset jäsenet sekä
varajäsenet. Varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
9. Valitaan seuraavaksi tilivuodeksi toiminnantarkastaja ja hänen
varamiehensä.
10. Määrätään yhdistyksen edustajille maksettavat korvaukset.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä päätetään muista
kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 14 §:n
määräykset.

§ 10. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 11. ÄÄNIVALTA KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kullakin kokouksessa läsnäolevalla on yksi ääni. Hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

§ 12. TALOUS
Yhdistyksen taloudenhoidosta päättää hallitus, joka voi sitä varten nimittää taloudenhoitajan.

§ 13. TILIVUOSI
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee ennen helmikuun kymmenettä päivää jättää tilit sekä laatimansa kertomus yhdistyksen  toiminnasta toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan tulee kahden viikon kuluessa hallitukselle antaa yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksesta.

§ 14. SÄÄNTÖMUUTOKSET
Sääntöjen muutoksista päättää yhdistyksen vuosikokous ja muutosesityksien esilletulosta on mainittava kokouskutsussa. Päätökseen, joka tarkoittaa sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

§ 15. YHDISTYKSEN KIELI
Yhdistys on saamen- ja suomenkielinen.

§ 16. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toisen on oltava vuosikokous. Purkamisehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan mahdolliset varat yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti