perjantai 28. elokuuta 2015

VGDSámit ávžžuha Yle Sámi čorget árvoláddejuvvon vaššiságaid

“Láddelaš ja eará ártegis ságat”? - Neutrála giela almmolaš geavaheapmi sápmelaš almmolašvuođas

Ylen sámerádio hálddahushoavda Pirita Näkkäläjärvi lea ođastan sosiálaráđđeolbmo Risten-Rauna Magga fuola dan birra ahte láddelaččat váldet háldui sámedikki. Ođđasa čuolbman lea dat ahte das čujuhuvvo stáhtuskeahtes sápmelaččaid ohcamušaide sámedikki válgalogahallamii. Nubbin ođas geažida ahte buot sámedikki válgaevttohasat eai livččii sápmelaččat dahje sámegielat boazodolliid miela miel.

VGDSámit kehottaa Yle Sápmia arvolatautuneen vihapuheen siivoamiseen

Neutraalin kielen julkinen käyttö saamelaisessa julkisuudessa

Yle Sápmin päällikkö Pirita Näkkäläjärvi on uutisoinut sosiaalineuvos Risten-Rauna Maggan huolen siitä, että lantalaiset valloittavat saamelaiskäräjät. Uutisessa on se ongelma, että siinä viitataan statuksettomien saamelaisten hakeutumiseen saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Toiseksi uutisessa vihjataan, että nykyisessä ehdokaslistassa kaikki eivät olisi saamelaisia tai ainakaan saamenkielisten poromiesten mieleen.

Millaiset käsitteet ja ilmapiiri kuuluvat neutraaliin saamen kieleen? Onko saamen kielessä sanoja, jotka ovat negatiivisesti latautuneita? Paljon keskustelua ovat herättäneet sanat riuku ja lantalainen. Keskustelussa on esitetty väitteitä puolesta ja vastaan. On argumentoitu, että riuku ja lantalainen sanat ovat yleissaamea ja saamen kielen perinteisiä sanoja kuvaamaan ulkopuolisia ihmisiä. Toisaalta termejä on pidetty loukkaavina.

perjantai 21. elokuuta 2015

VALITUSOHJEET KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN (KHO)


SAAMELAISKÄRÄJIEN VAALILUETTELO 

OHJEITA VALITUKSEN TEKEMISTÄ VARTEN 1.  Laadi korkeimpaan hallinto-oikeuteen osoitettu valituskirjelmä alla olevan mallin mukaan. Perustelut ovat tärkeitä. Mikäli tunnet, että et osaa perutella hakemusta kunnolla, kannattaa pyytää apua.

2.  Laita kirjekuoreen saamasi hallituksen hylkäyspäätös joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä, allekirjoitettu valituskirjelmä, kirjekuori, josta näkyy, milloin olet saanut päätöksen (tai kopio siitä). Sinun ei tarvitse laittaa mukaan niitä asiakirjoja, joihin viittaat valituskirjelmässä jos olet toimittanut ne jo aikaisemmin vaalilautakunnalle tai hallitukselle. Toisaalta, jos tästä ei ole suurta haittaa, ne voi laittaa myös uudelleen myös tämän valituksen liitteeksi. Tämä nopeuttaa asian käsittelyä KHO:ssa.

3. Kirje tulee postittaa osoitteeseen:

                                           Korkein hallinto-oikeus
                                           PL 180
                                           00131 Helsinki

                                           tai sen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: 
                                                    
                                                     korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi-  valitus tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen määräajassa, joka on 14 päivää siitä kun päätös on kuitattu saaduksi postissa (tämä määräaika on ehdoton, mikäli se laiminlyödään valitusta ei tutkita.)

_____________________________________________________________________________


KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE
ASIA                                  Valitus


VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS
Saamelaiskäräjien hallituksen päätös 2.-3.8.2015, Dnro: (tähän saapuneen päätöksen diaarinumero, joka on kirjoitettu käsin päätöksen yläreunaan)

VALITTAJA                      (valittajan nimi)
                                           (valittajan katuosoite)
                                           (postinumero)
                                           (puhelinnumero)
                                           (kotikunta)

VAATIMUKSET              Vaadin, että korkein hallinto-oikeus:
1.     kumoaa saamelaiskäräjien hallituksen valituksenalaisen päätöksen ja määrää, että minut lisätään saamelaiskäräjien vuoden 2015 vaaliluetteloon äänioikeutettuna
2.     velvoittaa saamelaiskäräjät korvaamaan oikeudenkäyntikuluni korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Viivästyskorkoa vaaditaan maksettavaksi korkolain 4 §:n mukaisesti.

Lisäksi pyydän, että oikeus käsittelee valituksen kiireellisesti siten että saan päätöksen ennen 4.10.2015 pidettäviä saamelaiskäräjävaaleja.

PERUSTELUT

                                           (Tähän kohtaan valittajan tulee kirjoittaa ne perustelut, joihin hän vetoaa. Saamelaiskäräjälaki edellyttää, että henkilön ensinnäkin pidettävä itseään saamelaisena. Mikäli henkilö pitää itseään saamelaisena, tämä tulee tuoda perusteluissa selvästi esille.

                                           Varsinaisia objektiivisia perusteita on kaksi eli kieliperuste ja nk. lappalaisperuste.
                                          
                                           Kieliperuste
                                          
                                           Kieliperusteella tarkoitetaan sitä, että vähintään yksi valittajan isovanhemmista on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään. Tältä osin tulee viitata kaikkiin sellaisiin seikkoihin, jotka osittavat, että vähintään yksi henkilön isovanhemmista on osannut saamea. Näyttönä hyväksytään myös sellaiset kirjalliset todistukset, joissa vanhemman tai isovanhemman tuntenut henkilö todistaa, että hän on osannut saamea.

                                           Lappalaisperuste

                                           Saamelaiskäräjälain mukaan henkilöä tulee pitää saamalaisena mikäli hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on tunturi-, metsä- ja kalastajalappalaiseksi maa- tai veronkantokirjaan.
                                          
                                           Tämä peruste edellyttää näyttöä siitä, että valittaja polveutuu tällaisesta henkilöstä. Yksiselitteinen näyttö tästä on Oulun maakunta-arkiston antama todistus. Laissa ei kuitenkaan nimenomaisesti edellytetä tällaisen todistuksen, minkä vuoksi polveutuminen voidaan osoittaa myös muuten esimerkiksi sukuselvitykseen ja virkatodistusten avulla

                                           Tämän laissa olevan polveutumisen lisäksi KHO on edellyttänyt valittajalta nk. saamelaiskulttuurin mukaista elämäntapaa. Oikeus on viitannut siihen, että saamelaiskulttuuri on ymmärretty laajasti siten, että saamelaiseen kulttuurimuotoon kuuluvat saamen myös saamelaiset perinteiset elinkeinot eli poronhoito metsästys ja kalastus. Hakijan tulisi siis tässä kohdassa perustella sitä, että hänen elämäntapansa on saamelaiskulttuurin mukainen. Mikäli henkilö asuu esimerkiksi Lapin maaseudulla ja hän harjoittaa metsästystä, kalastusta tai poronhoitoa tai jotain niistä tai hänen elämäntapansa on jollain muulla tavalla saamelaiskulttuurin mukainen (esim. käsityöt), nämä seikat tulee tuoda esille.)


PÄIVÄYS                          (päiväyksen paikka ja aika)

ALLEKIRJOITUS

                                           (henkilön allekirjoitus)

perjantai 14. elokuuta 2015

Sallan saameilta veti väkeä paikalle SALLA SÁMI EAHKET GEASUHII OLBMUID

Sallassa järjestettiin to 13.8.2015 ensimmäinen saamelaisilta, jossa kokoonnuttiin yhteen opettelemaan saamea.

Sallas ordnejuvvui du 13.8.2015 vuosttaš sámi eahket, man ulbmilin lei oahpahallat sámegiela.

maanantai 10. elokuuta 2015

Oahpa sámegiela Sallas OPI SAAMEA SALLASSA to 13.8.2015 klo 17.30

Tule torstaina oppimaan saamea mukavan yhdessäolon merkeissä. Tarjolla vohveleita ja kahvia.

Tutustutaan inarinsaameen ja pohjoissaameen!