perjantai 21. elokuuta 2015

VALITUSOHJEET KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN (KHO)


SAAMELAISKÄRÄJIEN VAALILUETTELO 

OHJEITA VALITUKSEN TEKEMISTÄ VARTEN 1.  Laadi korkeimpaan hallinto-oikeuteen osoitettu valituskirjelmä alla olevan mallin mukaan. Perustelut ovat tärkeitä. Mikäli tunnet, että et osaa perutella hakemusta kunnolla, kannattaa pyytää apua.

2.  Laita kirjekuoreen saamasi hallituksen hylkäyspäätös joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä, allekirjoitettu valituskirjelmä, kirjekuori, josta näkyy, milloin olet saanut päätöksen (tai kopio siitä). Sinun ei tarvitse laittaa mukaan niitä asiakirjoja, joihin viittaat valituskirjelmässä jos olet toimittanut ne jo aikaisemmin vaalilautakunnalle tai hallitukselle. Toisaalta, jos tästä ei ole suurta haittaa, ne voi laittaa myös uudelleen myös tämän valituksen liitteeksi. Tämä nopeuttaa asian käsittelyä KHO:ssa.

3. Kirje tulee postittaa osoitteeseen:

                                           Korkein hallinto-oikeus
                                           PL 180
                                           00131 Helsinki

                                           tai sen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: 
                                                    
                                                     korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi-  valitus tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen määräajassa, joka on 14 päivää siitä kun päätös on kuitattu saaduksi postissa (tämä määräaika on ehdoton, mikäli se laiminlyödään valitusta ei tutkita.)

_____________________________________________________________________________


KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE
ASIA                                  Valitus


VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS
Saamelaiskäräjien hallituksen päätös 2.-3.8.2015, Dnro: (tähän saapuneen päätöksen diaarinumero, joka on kirjoitettu käsin päätöksen yläreunaan)

VALITTAJA                      (valittajan nimi)
                                           (valittajan katuosoite)
                                           (postinumero)
                                           (puhelinnumero)
                                           (kotikunta)

VAATIMUKSET              Vaadin, että korkein hallinto-oikeus:
1.     kumoaa saamelaiskäräjien hallituksen valituksenalaisen päätöksen ja määrää, että minut lisätään saamelaiskäräjien vuoden 2015 vaaliluetteloon äänioikeutettuna
2.     velvoittaa saamelaiskäräjät korvaamaan oikeudenkäyntikuluni korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Viivästyskorkoa vaaditaan maksettavaksi korkolain 4 §:n mukaisesti.

Lisäksi pyydän, että oikeus käsittelee valituksen kiireellisesti siten että saan päätöksen ennen 4.10.2015 pidettäviä saamelaiskäräjävaaleja.

PERUSTELUT

                                           (Tähän kohtaan valittajan tulee kirjoittaa ne perustelut, joihin hän vetoaa. Saamelaiskäräjälaki edellyttää, että henkilön ensinnäkin pidettävä itseään saamelaisena. Mikäli henkilö pitää itseään saamelaisena, tämä tulee tuoda perusteluissa selvästi esille.

                                           Varsinaisia objektiivisia perusteita on kaksi eli kieliperuste ja nk. lappalaisperuste.
                                          
                                           Kieliperuste
                                          
                                           Kieliperusteella tarkoitetaan sitä, että vähintään yksi valittajan isovanhemmista on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään. Tältä osin tulee viitata kaikkiin sellaisiin seikkoihin, jotka osittavat, että vähintään yksi henkilön isovanhemmista on osannut saamea. Näyttönä hyväksytään myös sellaiset kirjalliset todistukset, joissa vanhemman tai isovanhemman tuntenut henkilö todistaa, että hän on osannut saamea.

                                           Lappalaisperuste

                                           Saamelaiskäräjälain mukaan henkilöä tulee pitää saamalaisena mikäli hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on tunturi-, metsä- ja kalastajalappalaiseksi maa- tai veronkantokirjaan.
                                          
                                           Tämä peruste edellyttää näyttöä siitä, että valittaja polveutuu tällaisesta henkilöstä. Yksiselitteinen näyttö tästä on Oulun maakunta-arkiston antama todistus. Laissa ei kuitenkaan nimenomaisesti edellytetä tällaisen todistuksen, minkä vuoksi polveutuminen voidaan osoittaa myös muuten esimerkiksi sukuselvitykseen ja virkatodistusten avulla

                                           Tämän laissa olevan polveutumisen lisäksi KHO on edellyttänyt valittajalta nk. saamelaiskulttuurin mukaista elämäntapaa. Oikeus on viitannut siihen, että saamelaiskulttuuri on ymmärretty laajasti siten, että saamelaiseen kulttuurimuotoon kuuluvat saamen myös saamelaiset perinteiset elinkeinot eli poronhoito metsästys ja kalastus. Hakijan tulisi siis tässä kohdassa perustella sitä, että hänen elämäntapansa on saamelaiskulttuurin mukainen. Mikäli henkilö asuu esimerkiksi Lapin maaseudulla ja hän harjoittaa metsästystä, kalastusta tai poronhoitoa tai jotain niistä tai hänen elämäntapansa on jollain muulla tavalla saamelaiskulttuurin mukainen (esim. käsityöt), nämä seikat tulee tuoda esille.)


PÄIVÄYS                          (päiväyksen paikka ja aika)

ALLEKIRJOITUS

                                           (henkilön allekirjoitus)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti